top of page
MOR - Folk i arbeid - læra heile livet

Sauda og Strand vidaregåande skular som regionale kompetansesentra, har i lag med arbeidslivet, NAV, ryfylkekommunane og Høgskolen i Innlandet løfta fram pilotprosjektet MOR for å møta utfordringar kring å Lære heile livet lokalt og regionalt.

MOR har som siktemål å prøva ut nye modellar for samarbeid om kompetanseheving for ulike målgrupper. Dette er modellar for regional samhandling mellom utdanningsinstitusjonar, bedrifter og organisasjonar, både i utvikling, gjennomføring og vurdering av tiltak for å auke utdanningsnivået for den enkelte og samfunnet som heilskap.

Prosjektet skal ved samskaping som arbeidsmåte underbygga og forsterka nærings- og utviklingsarbeid i Ryfylke, og ved slik kontakt med arbeidslivet også styrka hovudoppgåva til skulane.

MOR figur.JPG
bottom of page