top of page
KOMPETANSEUTVIKLING OG VERDISKAPING
KOMPETANSEUTVIKLING OG VERDISKAPING
- me må gjera det saman
Når
22. sep. 2022, 09:00 – 23. sep. 2022, 13:15
Kor
Strand videregående skole på Tau,
Ryfylkevegen 1914, 4120 Tau, Norway

Frist for påmelding - 7. sep. 2022

Pris: kr 1 750

Øyvind Lundbakk, leiar i Ryfylke IKS

Program
Desse vil du møte
Den 6. MOR-konferansen

Arrangør

Rogaland fylkeskommune og dei vidaregåande skulane i Sauda og Strand og Ryfylke IKS, i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger-regionen, NAV Rogaland og Utdanningsforbundet.

62b43d2656eb575de623a018_Banner med bilder.jpg

Ryfylke er storeksportør av naturressursar og står overfor kompetansepolitiske utfordringar i tida som ligg føre. Regionen har vore ein sterk verdiskapar, men andre regionar har i for stort mon kapra desse verdiane.

 

Derfor må det til eit sterkare fokus på kompetansepolitikk med ei tilnærming som er annleis enn tilfelle er i bynære strok.

Målet er å verdiskapa, men òg involvera og realisera meir (verdikapra) av dei store ressursane regionen sit på. Ryfylke-regionen har høg uformell kompetanse, men er svakare på formell kompetanse.

Kompetanseutvikling og verdiskaping
– me må gjera det saman

Frist for påmelding - 7. sep. 2022

Desse vil du møte:

Jacob Torfing.jpg

Jakob Torfing

professor ved Institut for Samfundsvidenskab og
Erhverv, Universitet i Roskilde

Asbjørn Birkeland.jpg

Asbjørn Birkeland

rådsordførar i Ryfylkerådet

Harald Minge.jpg

Harald Minge

administrerande direktør i Næringsforeningen i Stavanger-
regionen

Nina Grieg.JPG

Nina Grieg

regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland

Christian Herheim.jpg

Christian Herheim

seniorrådgjevar i Proactima

Høgskolen i Hedmark 02-2017_0077.jpg

Anders Øverby

studieleiar høgskolesenteret i Kongsvinger 

Torfinn Opheim.jpg

Torfinn Opheim

styreleiar vasskraftkommunane (LVK)

Ingrid Fiskaa.jpg

Ingrid Fiskaa

stortingsrepresentant for Rogaland SV

Tina Bru.jpg

Tina Bru

nestleiar i Høgre og tidlegare olje- og energiministar

John Stangeland.jpg

John E. Stangeland

konsernsjef i NorSea (Windworks Jelsa)

Foredragshaldarar
Maria Klungtveit.jpeg

Maria Klungtveit

frilans-journalist

Liva Thiis.jpg

Liva Thiis

odding og
masterstudent

solveig-ege-tengesdal_edited.jpg

Solveig Ege Tengesdal

leiar i opplæringsutvalet i Rogaland

Anders Lødemel_edited.jpg

Anders Lødemel

nordfjordpionér i Nordfjordakademiet

Alfred Bjørlo_edited.jpg

Alfred Bjørlo

stortingsrepresentant (V) og tidlegare ordførar i
Stad kommune.

Håvard Handeland.jpg

Håvard Handeland

nestleiar i ungdommens fylkesråd

Arin Erikssønn.jpg

Arin Eirikssønn,

leiar av ungdomsrådet i Suldal

Geir Kåre Resaland

prorektor for regional
utvikling ved Høgskulen på Vestlandet

Merethe Prytz Haftorsen.jpg

Merethe Prytz Haftorsen

direktør NAV
Rogaland

Gunn Reidun Tednes-Aaserød.jpg

Gunn Reidun
Tednes-Aaserø

leiar for
Utdanningsforbundet i Rogaland

Anne-Holm-Nordhagen.jpg

Anne Holm-Nordhagen

høgskulelektor Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i

Sørøst-Norge

Ansatt01_web Truls smilende (002).jpg

Truls Nordahl

seniorrådgjevar NAV Rogland

Gudrun Ellingsen.jpg

Gudrun Ellingsen

rådgjevar ved Dalane Utdanningssenter

Kjell Apeland.jpg

Kjell Apeland

næringsdrivande og medlem i
Næringsforeninga i Stavangerregionen, Ryfylkeavd.

Hilde Strømme

dagleg leiar Lister kompetanse

Svein Erik Tuastad.JPG

Svein Erik Tuastad

førsteamanuensis ved det samfunnsvitenskapelige fakultet,
Institutt for sosialfag ved UIS

Arne Kleppa.jpg

Arne Kleppa

tidlegare dagleg leiar i

Ryfylke IKS 

Anne Bratthammer.jpg

Anne Bratthammer

student ved NMBU på Ås

Olav Lindseth_edited.jpg

Olav Lindseth

leiar i Næringsforeningen i Suldal og hotelleigar

logo_mor (3).png

Omlag 20 % av dei som bur i Ryfylke har utdanning utover vidaregåande skule (i Oslo-området vel 50%)

Opp mot 30 prosent i Ryfylke har berre fullført grunnskule

Orange Dots

22. - 23. september 2022

Program

Konferanseleiar:  Wictor Juul, rådmann i Hjelmeland kommune

Torsdag 22. september

1. økt

09:00

Registrering, kaffi/te og noko å bite i

09:30

Velkommen til Ryfylke

Asbjørn Birkeland, rådsleiar i Ryfylkerådet

Solveig Ege Tengesdal, leiar i opplæringsutvalet i Rogaland

09:45

Alle snakkar om Ryfylke, men skaper regionen noko?

Arne Kleppa, tidlegare dagleg leiar i Ryfylke IKS

10:00

Kva for kompetanse treng Ryfylke i 2030 for få

meir ut av naturressursane sine?

Er samskaping oppskrift på styringa av det grøne skiftet?

JacobTorfing, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og
Erhverv, Universitet i Roskilde


Kan distrikta få del i «eit grønt lykkeland»?

Harald Minge, administrerande direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen


Kunnskapsdeling og klyngetenking gir ringar i den blå åker.

Nina Grieg, regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland

11:30 - Beinstrekk og kaffi/te/frukt

11:50

Kva gjer offentleg sektor når næringslivet endrar seg?

Kva er det som driv samfunnsutviklarrolla? Er det ein risiko at næringslivet og EU tar rolla frå kommunen?

Christian Herheim, seniorrådgjevar i Proactima

Utdanning og forsking to sider av same sak når regionen skal definera samfunnsutviklarrolla.

Anders Øverby, studieleiar høgskolesenteret i Kongsvinger 

12:25

Debatt - Koss får lokalsamfunna meir ut av eigne naturressursar?

- Torfinn Opheim, styreleiar vasskraftkommunane (LVK)

- Ingrid Fiskaa, stortingsrepresentant for Rogaland SV
- Tina Bru, nestleiar i Høgre og tidlegare olje- og energiministar
- John E. Stangeland, konsernsjef i NorSea (Windworks Jelsa)

- Olav Lindseth, leiar i Næringforeningen i Suldal og hotelleigar

Summer Lunch

13:15

Lunsj

Strand videregående skole, Tau

DSC_1715.JPG

2. økt

14:00

Koss sikrar me at arbeidslivet får rett kompetanse?

- Koss er det å bu og utdanna seg i Ryfylke i dag og i 2030?
Eit kritisk blikk på to forskingsprosjekt med fokus på unge i
Ryfylke,

ved Maria Klungtveit, frilans-journalist
 

- Begeistring og reell medverking - og dei unge vil vera med
å skape ei framtid «heilt heime»,

ved Liva Thiis, Odding og masterstudent
 

- Jakta på Superkreftene – ei oppskrift frå Nordfjord.

Anders Lødemel, Nordfjordpionér i Nordfjordakademiet og Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant (V) og tidlegare ordførar i
Stad kommune.

Legs in Jeans

15:30

Beinstrekk

og kaffe/te/frukt

16:00

Samtale med fire unge ryfylkingar

- Håvard Handeland, nestleiar i ungdommens fylkesråd
- Arin Eirikssønn, leiar av ungdomsrådet i Suldal

-  Anne Bratthammer, student frå Strand ved NMBU på Ås

-  Ingvild Erøy, ung grundersom bur i Erfjord

Debattleiar Helene Barkved

17:00

Omvising på havbrukssenteret ved Strand vgs

18:00

Festmiddag

(låven Mølleparken) med kulturprogram og

utdeling av MOR-prisen – Vilje til læring.
Og så låner me Dalane sin helt «Tønes», som vil halde ein
konsert for oss under middagen.

kakadu_dudelidu_holy_moly_2021_06.JPG

I samarbeid med kommunane i Ryfylke, og helsedirektoratet har to unge Ryfylkingar Ingvild Erøy (t.v.) og Hege Fiskå  gjennom selskapet Kakadu Ignite  AS set på dagsorden den utfordring mange eldre har i møte med den digitale tid.

Rosjektet dei har arbeidd med er å fonne ei løysing for å kvalitetssikra digital opplæring av eldre innbyggjarar med låg digital kompetanse. 600 000 lever i dag i eit digitalt utanforskap. Majoritet av desse er over seksti år, men det gjeld også innvandrarar og dei utanfor arbeidslivet. Konsekvensen er at dei ikkje klarar å bruka kvardagsteknologi som nettbank, kommunisera med det offentlege eller nytta seg av digitale helsetenester.

Under middagen vil dei halda ei orientering om arbeidet Ryfylke IKS har vore prosjektleiar for.

Pris

MORdiplom_A3[82].jpg

MOR-prisen

Blir delt ut under festmiddagen. Her heidrar Ryfylke den eller dei som har vist engasjement for læring og kompetanseheving ved markert innsats over tid. I 2021 fekk NAV Strand prisen.

Tønes

Tønes.jpg

Frank Tønnesen frå Sokndal, mest kjent som Tønes kom med sitt første album, «Rett te håves» i 1996 og har seinare gitt ut ni album og fem EP-ar. I tekstane brukar han sin eigen dialekt frå Sokndal. For albumet «Sån av Salve» (2012) fekk han Prøysenprisen. Spelemansprisen har han motteke for fleire av sine arbeid, i 2012, 2015 og 2021. 

 

I 2013 fekk han dialektprisen og 2016 Rogaland Mållag sin målpris. 

 

I tillegg til musikkarriere har har arbeidd ved Titania i 20 år, der han slutta i 2015.

Fredag 23. september

2. økt

09:00

Å utdanna ryfylkingar i eit livslangt perspektiv – koss gjer me det saman?

Utdanningssenter – kan det bli den nye koordinatoren for livslang
læring i distrikta?

Geir Kåre Resaland, prorektor for regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet


Mismatch i arbeidslivet. Koss er situasjonen for Ryfylke og koss
møter me utfordringa?

Merethe Prytz Haftorsen, direktør NAV Rogaland


Koss bør dei regionale kompetansesentra (Sauda og Strand vgs)
møta utfordringane distrikta står over for og føringane i den nye
fullføringsreforma?

Gunn Reidun Tednes-Aaserø, leiar for Utdanningsforbundet i Rogaland

Legs in Jeans

10:40

Beinstrekk

11:00

Karriererettleiing som heile skulen si oppgåve - fag og framtid på same arena.

ved Anne Holm-Nordhagen, høgskulelektor Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

12:00

Debatt

- Truls Nordahl, seniorrådgjevar NAV Rogland
- Gudrun Ellingsen, rådgjevar ved Dalane Utdanningssenter
- Kjell Apeland, næringsdrivande og medlem i Næringsforeningen i Stavangerregionen, Ryfylke avd.
- Hilde Strømme, dagleg leiar Lister kompetanse

Debattleiar Einar Schibevaag

13:00

Vegen vidare og oppsummering

ved Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis ved det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosialfag ved UIS

13:15

Lunsj og heimreis

Program
Orange Dots

Har du spørsmål?

Ta kontakt

Einar Schibevaag

Tlf: 91 30 89 72

Reidun Sandvik

Tlf: 95 17 10 44

bottom of page